របៀបគិតរបស់អ្នកមាន


អ្នកមាន មានវិធីក្នុងការគិតខុសៗគ្នាពីអ្នកក្រ និង អ្នកមានជីវភាពមធ្យម។ ពួកគេតែងតែគិតខុសៗគ្នា ពី បញ្ហាលុយ ទ្រព្យសម្បតិ្ត ពីខ្លួនឯង ពីអ្នកដទៃ និង ជីវិតរបស់ពួកគេ។ ចូរត្រួតពិនិត្យចំណុចទាំងប្រាំមួយយ៉ាងពីភាពខុសគ្នារវាងការ គិតរបស់អ្នកមាន និង ការគិតរបស់អ្នកក្រ។

. អ្នកមានមានជំនឿថា “ខ្ញុំជាអ្នកកំណត់វាសនារបស់ខ្ញុំ”

អ្នកក្រមានជំនឿថា “វាសនាជាអ្នកកំណត់ជីវិតខ្ញុំ”។

ការបង្កើតទ្រព្យសម្បតិ្ត វាគឺជាការបញ្ជាដែលអ្នកជឿជាក់ថាអ្នកគឺស្ថិតលើដៃចង្កូតបញ្ជា ជីវិតរបស់អ្នក ដែលវាបានបង្កើតគ្រប់ជំហានក្នុងជីវិតអ្នកជាពិសេសជីវភាពរបស់ អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានជំនឿលើវា នោះអ្នកត្រូវតែមានជំនឿថាអ្នកមានការគ្រប់គ្រងតិចតួចលើជីវិត របស់អ្នកហើយភាពជោគជ័យ នៃហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះគ្មានតំលៃអ្វីសំរាប់អ្នកទេ។

ជំនួសឲ្យការទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ ពួកគេ អ្នកក្រត្រូវបានដើរតួជាជនរងគ្រោះ។ នេះជាពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្ត អ្នកអាចធ្វើជាជនរងគ្រោះឬជាអ្នកមាន ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាច ជ្រើសយកទាំងពីរបានទេ។ វាគឺជាពេលវេលាដើម្បីទាញយកថាមពលរបស់អ្នកមកវិញនិងទទួល ស្គាល់ការពិតដែលអ្នកបានបង្កើតគ្រប់ជំហាននៃជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកបានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងអ្វីៗគ្រប់ យ៉ាងដែលមិនមានក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកបានបង្កើតទ្រព្យសម្បតិ្តរបស់អ្នក និងអ្វីដែលមិនមានជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដទៃទៀត។

. អ្នកមានប្រើប្រាស់លុយដើម្បីឈ្នះ

អ្នកក្រប្រើប្រាស់លុយមិនមែនដើម្បីចាញ់។

អ្នកក្រប្រើប្រាស់លុយដើម្បីការពារជាជាងការប្រព្រឹត្តកំហុស។ បើអ្នកបានលេងល្បែងរឬកីឡាណាមួយយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីការពារខ្លួន តើអ្នកមានឱកាសណាក្នុងការឈ្នះល្បែងនោះ។

វាជាការពិតដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើប្រាស់ល្បែងទឹកប្រាក់។ ការបារម្ភរបស់ពួកគេគឺ ជីវិត និង សុវត្ថិភាព មិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពសម្បូរសប្បាយនោះទេ។ តើអ្វីជាគោលដៅរបស់អ្នក? អ្វីជាបំណងពិតរបស់អ្នក?

គោលដៅធំរបស់អ្នកមានគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ឯគោលដៅធំរបស់អ្នកក្រវិញគឺ ត្រូវមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃវិក័យបត្រ។ នៅពេលដែលគោលដៅរបស់អ្នកគឺ ត្រូវមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃវិក័យបត្រ វាមានន័យថាអ្នកនឹងមិនមានលុយសល់ក្រៅពីបង់វិក័យបត្រនោះទេ។  បើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកមាន គោលដៅរបស់អ្នកត្រូវតែ ជាអ្នកមានដូចគ្នា មិនមែនត្រឹមតែការមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃវិក័យបត្រ។

. អ្នកមានគឺត្រូវបានកំហឹតឲ្យក្លាយជាអ្នកមាន

អ្នកក្រមិនត្រូវបានកំហឹតឲ្យក្លាយជាអ្នកមាន។

មនុស្សភាគច្រើនមាន ហេតុផលល្អៗក្នុងការក្លាយជាអ្នកមាន ។ តើមានហេតុផលអីដែលមិនល្អក្នុងការក្លាយជាអ្នកមាន រឺការឈានទៅរកភាពជាអ្នកមាន?

មនុស្សម្នាក់ៗមានគំនិតក្នុងការចង់មានចង់បានក្នុងគំនិតរបស់ ពួកគេ។ គំនិតនេះបានផ្ទុកនូវជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនដែលរួមបញ្ចូលទាំងមូលហេតុ ដែលការក្លាយជាអ្នកមានធ្វើឲ្យមានភាពអស្ចារ្យ។ ប៉ុន្តែសំរាប់អ្នកខ្លះវិញ គំនិតរបស់គេក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងមូលហេតុដែលការក្លាយជាអ្នកមាន មិនមានភាពអស្ចារ្យផងដែរ។

អ្នកខ្លះនិយាយថា “មានលុយច្រើននឹងធ្វើឲ្យជីវិតមានភាពរីករាយកាន់តែច្រើន”។ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថា “ពិតមែនហើយ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការដូចជាសត្វឆ្កែ តើមានភាពរីករាយមកពីណា” ។ អ្នកខ្លះនិយាយទៀតថា “ខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក”  ហើយក៏មានអ្នកខ្លះឆ្លើយតបទៀត “មែន! អ្នកគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកនឹងចង់បានវត្ថុខ្លះពីខ្ញុំ” ។ ទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានក្លាយជាអ្នកមាន។

ការពិត មនុស្សភាគច្រើនមិនបានទទួលនូវអ្វីដែលពួកគេចង់បានព្រោះពួកគេ មិនមានដឹងពីអ្វីដែលពួកគេចង់បាន។ អ្នកមានគឺមានភាពប្រាកដប្រជាថាពួកគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយពួកគេបានដាក់កំហឹតឲ្យបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ។  ពួកគេធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយវាគឺជាសីលធម៌ និង ច្បាប់ ។

. អ្នកមានគិតទូលំទូលាយ

អ្នកក្រគិតអ្វីតូចៗ។

យើងធ្លាប់បានជួបសំភាសន៏ជាមួយគ្រូបង្រៀនដែលរកលុយបានយ៉ាង ច្រើនក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ។ ពេលដែលសួរពីអាថ៌កំបាំងនេះ គាត់បាននិយាយថា “អ្វីបានផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមគិតឲ្យទូលំទូលាយ”

ឧទាហរណ៏ថាក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ គ្រូខ្លះចូលចិត្តបង្រៀនជាក្រុម២០នាក់ ឯខ្លះទៀតចូលចិត្តបង្រៀនជាក្រុមច្រើនជាងនេះទៅទៀត តើនេះជាភាពខុសគ្នារវាងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេទាំងនោះទេ?

អ្នកជានរណា? តើអ្នកចង់រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

តើអ្នកនឹងហ៊ានឬមិនហ៊ាន? វាជាជំរើសរបស់អ្នក។

ប៉ុន្តែវាមិនមែននិយាយអំពីអ្នកនោះទេ។ វាគឺនិយាយអំពីគោលបំណងរបស់អ្នក អំពីការរស់នៅត្រឹមត្រូវតាមគោលបំណងរបស់អ្នក និងការបំរើអ្នកដទៃ។

វាគឺជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ឃប់ការបិតបាំងហើយចាប់ផ្តើមឈានជំហាន ទៅមុខ បញ្ឈប់តំរូវការហើយចាប់ផ្តើមដឹកនាំខ្លួនឯង ចាប់ផ្តើមក្លាយខ្លួនទៅជាផ្កាយដែលអ្នកស្រមៃ ចែករំលែកអំណោយ និងឲ្យតំលៃលើផ្លូវដ៏ទូលំទូលាយ។  តើអ្នកបានឈានជើងចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងសំរាប់សង្គមរបស់យើងហើយ ឬនៅ?

. អ្នកមានគឺមានអំណាចជាងបញ្ហារបស់ពួកគេ

អ្នកក្រគឺគ្មានអំណាចលើបញ្ហារបស់ពួកគេ។

ការក្លាយជាអ្នកមានគឺមិនមែនជាការដើរលំហែក្នុងសួនច្បារនោះ ទេ។ វាគឺជាដំណើរដែលពោរពេញទៅដោយឧបសគ្គ និងភាពបត់បែន។ វាគឺជាផ្លូវដែលប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនចាប់ យកវា។ សរុបសេចក្តីមក ពួកគេមិនចង់បង្កើតបញ្ហា។

វាគឺជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ ដែលអ្នកមានតែងតែមានអំណាចជាងបញ្ហារបស់ពួកគេ ពេលដែលអ្នកក្រគឺគ្មានអំណាចលើបញ្ហារបស់ពួកគេ។

អ្នកក្រនឹងធ្វើស្ទើរតែអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជៀសវាងអ្វីដែល អាចបង្កើតជាបញ្ហាបាន។ អាថ៌កំបាំងក្នុងភាពជោគជ័យគឺអ្នកមិនត្រូវព្យាយាមគេចវេសបញ្ហារបស់ អ្នកនោះទេ តែអ្នកត្រូវអភិវឌ្ឍន៏ខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកនឹងមានអំណាចជាងបញ្ហារបស់ អ្នក។

អ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកត្រូវដឹងពីទំហំនៃបញ្ហានោះ។ ចងចាំថា ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកលូតលាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលអ្នកបាន ធ្វើ។ គំនិតនេះគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកទៅរកកន្លែងដែលអ្នកអាចជំនះ បញ្ហាទាំងឡាយដែលជាឧបសគ្គក្នុងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។

អ្នកមានមិនគេចពីបញ្ហា មិនបន្ទោសលើបញ្ហា។ អ្នកមានគឺជាអ្នកចម្បាំងនឹងទឹកប្រាក់ហើយពេលដែលអ្នកចម្បាំងនោះបាន មកជួបនឹងការប្រកួតប្រជែងពួកគេនឹងស្រែកថា “យកឈ្នះវាឲ្យបាន”

. អ្នកមានតែងផ្តោតលើឱកាស

អ្នកក្រផ្តោតលើបញ្ហា។

អ្នកមានបានឃើញពីសក្កានុពលនៃការលូតលាស់ឯអ្នកក្របានឃើញពីសក្កានុពលនៃការបាត់បង់។

អ្នកមានផ្តោតលើរង្វាន់ ឯអ្នកក្រផ្តោតទៅលើហានិភ័យ។

អ្នកក្រកើតចេញពីភាពភ័យខ្លាច។ គំនិតរបស់ពួកគេត្រូវបានដិតដាមដោយសំណួរថា មានបញ្ហាអី ឬមានអ្វីមិនប្រក្រតីក្នុងពេលនេះ។ គំនិតដំបូងរបស់ពួកគេគឺ “មានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនវាមិនដំណើរការ?” ។ ដូចដែលយើងបានបកស្រាយខាងដើម អ្នកមាន មានទំនួលខុសត្រូវលើការបង្កើតជីវិតរបស់ពួកគេ ហើយវាក៏ស្ថិតក្នុងគំនិតរបស់គេដែលថា “វានឹងដំណើរការព្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាដំណើរការ”។

អ្នកមានរំពឹងថានឹងបានជោគជ័យ។ ពួកគេមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាព ការបង្កើតថ្មីរបស់ពួកគេ ហើយពួកគេជឿជាក់ថាពួកគេតែងតែអាចយកលុយរបស់ពួកគេមកវិញឬជោគជ័យ ក្នុងវិធីផ្សេងៗ។

ម្យ៉ាងទៀត អ្នកក្ររំពឹងថានឹងបរាជ័យ។ ពួកគេខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ហើយពួកគេគិតថាវានឹងមិនដំណើរការ និងឈានទៅរកមហន្តរាយ។

អ្នកត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាង ទិញអ្វីម្យ៉ាង ឬក៏ចាប់ផ្តើមអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជំនះលើទឹកប្រាក់។ អ្នកត្រូវតែក្រលេកមើលឱកាសលើប្រាក់ចំណេញជុំវិញខ្លួនអ្នកជំនួសឲ្យ ការផ្តោតលើការបាត់បង់ប្រាក់វិញ៕

Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង បង្កើនសមត្ថភាព. Leave a Comment »

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: